Realizacja projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"

 

3 kwietnia 2017 w Gimnazjum w Sieprawiu wystartował projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Projektem objęto uczniów klas III Gimnazjum.

Celem tego projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej poprzez:
-uruchomienie 2 Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego prowadzonych przez Województwo Małopolskie w branży turystyczno-gastronomicznej (T) i medyczno-społecznej (Z), oferujących najwyższe standardy edukacyjne i umożliwiających nabycie dodatkowych kompetencji gwarantujących miejsce na rynku pracy poprzez udział w kursach/szkoleniach, stażach, doradztwie edukacyjno-zawodowym, realizowanych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy. Działania skierowane są do uczniów i kadry szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie. Rezultat: podniesienie atrakcyjności kształcenia poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, uzyskanie dodatkowych kompetencji, wzmocnienie współpracy z przedsiębiorcami, inwestycje w infrastrukturę - więcej informacji na temat działania w zakładce Centra Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
-wspieranie i rozwój kształcenia zawodowego w regionie, w tym Centra Kompetencji Zawodowych w subregionach w zakresie, tworzenia sieci nowoczesnych placówek kształcenia zawodowego współpracujących z przedsiębiorstwami – odpowiadających na potrzeby rynku pracy - więcej informacji na temat działania w zakładce Koordynacja kształcenia zawodowego
-wdrażanie nowego modelu nauczania z wykorzystaniem TIK w zakresie 7 obszarów zawodowych, we współpracy z uczelniami, jego upowszechnianie i przeszkolenie nauczycieli. Rezultat: poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem TIK dla uczniów i przeszkolenie nauczycieli z kompetencji cyfrowych - więcej informacji na temat działania w zakładce  Zawodowa Chmura Edukacyjna
-wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów. Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat: zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej - więcej informacji na temat działania w zakładkach Doradztwo Zawodowe oraz Festiwal Zawodów.

Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony: https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe 

 

…………………..

(pieczęć Partnera)

 

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa

edukacyjno-zawodowego w Szkolnym/Szkolnych Punkcie/ach Informacji

i Kariery w ramach projektu

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

 

 

 

 

 • 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Projekt realizowany jest od 1.01.2016 roku do 31.12. 2021 roku.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w zajęciach
  z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla szkół objętych projektem „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, w których został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa).
 4. W Gimnazjum w Sieprawiu zostaje utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 5. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”.

 

 

 • 2

Słownik pojęć

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
 2. Liderze projektu – należy przez to rozumieć Województwo Małopolskie (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Kształcenia Zawodowego).
 3. Partnerze projektu – należy przez to rozumieć gminę Siepraw
 4. Szkole/szkołach – należy przez to rozumieć Gimnazjum w Sieprawiu
 5. SPInKa – Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
 6. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły biorącego udział
  w warsztatach lub konsultacjach indywidualnych w ramach projektu i dla którego powinien być przygotowany Indywidualny Plan Działania.
 7. Standardach dotyczących prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego – należy przez to rozumieć opracowane na potrzeby projektu przez Lidera projektu oraz Politechnikę Krakowską – Centrum Pedagogiki i Psychologii (CPiP PK) dokumenty zawierające wytyczne oraz programy warsztatów oraz konsultacji indywidualnych - IPD.
 8. Zajęciach – należy przez to rozumieć warsztaty lub konsultacje indywidualne
  z doradztwa zawodowego.

 

 • 3

Zakres wsparcia

 

 1. Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
 2. Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
 3. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

 

 • 4

Zasady rekrutacji

 

 1. Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy uczniowie Gimnazjum w Sieprawiu.
 2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 3. Rekrutacja jest prowadzona z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
 4. Organizatorem rekrutacji na zajęcia jest  Gimnazjum w Sieprawiu
 5. Szkoła prowadzi kampanię informacyjną o możliwości skorzystania z doradztwa edukacyjno-zawodowego – co najmniej przed rozpoczęciem każdego semestru (informacja przekazywana ustnie podczas spotkań z rodzicami, akademii, ogłoszenie na tablicy informacyjnej, stronie internetowej szkoły).
 6. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest na początku projektu oraz na początku każdego semestru w okresie dofinansowania funkcjonowania SPInKi: 01.01.2017-31.12.2019. Rekrutacja uzupełniająca może być prowadzona w ciągu roku szkolnego na wniosek rodziców/uczniów/nauczycieli.
 7. Organizator rekrutacji może wydłużyć termin zakończenia podstawowego postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 • 5

Proces rekrutacji

 

 1. W celu zakwalifikowania do projektu niezbędne jest dostarczenie w terminie rekrutacji następujących dokumentów:
  1. Formularz zgłoszenia – załącznik nr 1.
  2. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje Komisja Rekrutacyjna/Komisje Rekrutacyjne powołane przez Partnera. W wyniku prac Komisji Rekrutacyjnej powstanie protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczestników/uczestniczek do udziału
   w projekcie.

3.Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację z pełnym poszanowaniem zasad dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn dokumentując procedurę wyboru.

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę oraz w Sekretariacie Gimnazjum w Sieprawiu. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie danej szkoły zostanie umieszczona informacja o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu gdzie można uzyskać informacje – zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby zakwalifikowane do projektu w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia/ zajęciach dostarczają podpisane i wypełnione następujące dokumenty:
  1. Deklarację o uczestnictwie w projekcie – załącznik nr 3.
  2. Oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu) – załącznik nr 4.
  3. Wypełniony formularz: Zakres danych osobowych do systemu SL 2014 – załącznik nr 5[1].

 

           

 • 6

Warunki udziału w projekcie

 1. Warunkiem ukończenia zajęć i uzyskania zaświadczenia jest:
  1. złożenie podpisanych i poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa
   w § 5 ust. 1 oraz ust. 9 niniejszego Regulaminu.
  2. uczestnictwo w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego
  3. przygotowanie wspólnie z doradcą Indywidualnego Planu Działania
 2. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożliwością uczestnictwa w projekcie.

 

 

 • 7

Prawa i obowiązki uczestników

 

 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się uczestnikiem projektu, któremu przysługują prawa i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.
 2. Zadeklarowanie przez ucznia uczestnictwa w projekcie jest zobowiązaniem ucznia do udziału w zajęciach grupowych/warsztatowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego.
 3. Uczestnik ma prawo do:
 4. udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie,
 5. otrzymania pomocy dydaktycznych,
 6. otrzymania zaświadczenia poświadczającego ukończenie udziału w doradztwie zawodowym,
 7. wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu.
 8. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:

a.przestrzegania niniejszego Regulaminu,

b.każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach/warsztatach
i indywidualnych konsultacjach. Odpowiedzialnym za zebranie podpisów jest osoba prowadząca zajęcia lub indywidualne konsultacje.

c.wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli
i ewaluacji projektu.

 • 8

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dniu podpisania umowy partnerskiej przez Gminę Siepraw.
 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Partner w konsultacji z Liderem projektu.
 3. Regulamin może ulec zmianie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Lista uczestników zajęć w SPInKa

Załącznik nr 3 – Deklaracja/oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika projektu.

Załącznik nr 5 – Zakres danych osobowych  do systemu SL 2014

Załącznik nr 6 – Informacja o zakresie danych osobowych przetwarzanych w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL 2014

 

 

 

[1] Pełen zakres danych, które podlegają przetwarzaniu w CST SL 2014 określone zostały w załączniku nr 6.